Základy poradenské a terapeutické práce s dětmi a mládeží

Vzdělávací program akreditovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR - č. 2012/1529-PCC/SP/VP/PP

Kurz je určen sociálním pracovníkům, pracovníkům sociální péče, psychologům, speciálním pedagogům, učitelům, výchovným poradcům, kontaktním a terénním pracovníkům, pracovníkům OSPOD, studentům a všem zájemcům, kteří ve své praxi pracují s dětmi a mládeží a potřebují vytvořit bezpečné místo pro vzájemný dialog.

Lektorky

Rozsah a cena:

  • Kurz má 16 vyučovacích hodin a probíhá ve 2 dnech.
  • Cena: 2000,- Kč
  • Termín a místo konání: 2. - 3. 4. 2013 (Prachatice, bude upřesněno)

Charakteristika a obsah kurzu

Cílem kurzu je seznámit účastníky se specifiky poradenské a terapeutické práce s dětmi a mládeží a poskytnout základní teoretickou výbavu o potřebách dítěte a mladistvého a jejich motivaci k poradenskému rozhovoru nebo terapeutickému vedení. Účastníci si osvojí i základní praktické dovednosti, techniky a metody potřebné k vyvolání žádoucí změny.Nedílnou součástí kurzu je rovněž práce se sebezkušeností a sebereflexí a jejich zpracování jako součást osobní i profesionální psychohygieny. Tématy kurzu bude

  • specifika a rozdíl mezi poradenstvím a terapií
  • poruchy chování a vývojové zákonitosti dané věkové kategorie
  • rozvoj metody vedení rozhovoru - navázání kontaktu, sběr anamnestických dat, stanovení pracovní hypotézy, technik aktivního naslouchání, pozorování a reflexe
  • osvojení a rozšíření náhledu na možnosti užívání terapeutických metod - imaginativních, narativních, behaviorálních, terapie hrou, drmatizace, práce se symboly, apod.
  • modelové situace

     

Studijní obsah bude prezentován tak, aby byl maximálně propojen s příklady z vlastní praxe účastníků.

Osvědčení

Kurz je akreditován dle 117 a odst.1 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách. Pro získání osvědčení musí účastník absolvovat 90% výuky a zúčastnit se závěrečné evaluace.