Klinická logopedie

Ordinace klinické logopedie v Prachaticích je ambulantní nestátní zdravotnické zařízení, zabývající se diagnostikou, poradenstvím a nápravou vad a poruch v oblasti řeči a sluchu dětí a dospělých.

Odborná logopedická péče je poskytována

pro děti

 • dětem a mladistvým s nesprávnou nebo vadnou výslovností jedné nebo více hlásek,
 • dětem s opožděným nebo narušeným vývojem řeči s deficity v oblasti výslovnosti, slovní zásoby, větné skladby, grafomotoriky, percepčně-motorických funkcí,
 • dětem a dospělým s narušenou plynulostí řeči/koktavost, brebtavost,
 • dětem s náhlou ztrátou řeči na základě psychického traumatu nebo výběrovým oněměním vůči některým osobám nebo ve specifickém prostředí(psychogenní nebo elektivní mutismus),
 • dětem s lehkými nebo středně těžkými vadami a poruchami sluchu,
 • dětem se symptomatickými poruchami a vadami řeči ve smyslu narušených komunikačních schopností jako příznaku jiného dominujícího onemocnění(DMO, LMD, mentální retardace, Downův syndrom),
 • dětem s poruchami zvuku řeči při anomáliích orofaciálního systému (huhňavost) a vadách řeči při rozštěpu rtu, patra, čelisti
 • dětem s poruchami čtené a psané řeči(dyslexie, dysgrafie a dysortografie)
 • dětem s neurologických problematikou včetně poruch polykání (dysartrie, dysfágie)
 • dětem s autismem, Aspergorvým syndromem a pervazivními poruchami osobnosti.

pro dospělé

 • dospělým, kteří chtějí zlepšit svou výslovnost nebo komunikační dovednosti,
 • dospělým po mozkových příhodách a úrazech hlavy (afázie, dysartrie),
 • studentům hlásícím se ke studiu na pedagogických fakultách nebo středních pedagogických školách.

Naše pracovište je členem Asociace klinických logopedů ČR, více na www.klinickalogopedie.cz