Kdy začít s logopedií

Nejčastější otázkou rodičů v souvislosti s vývojem řeči je KDY ZAČÍT....Někteří rodiče předpokládají, že se dítě naučí mluvit samo bez odborné pomoci, jiní zase chtějí začít co nejdříve, když dítě ve třech letech ještě šišlá nebo nevypráví, není schopné se naučit básničky, plete si slova apod. Nejdůležitější zásadou pro určení správné doby zahájení logopedie je respektování a zohlednění vývojových zákonitostí a možností psychomotorického a tedy i řečového vývoje. U dětí s jakýmkoliv smyslovým, tělesným a rozumovým postižením lze předpokládat opoždění vývoj řeči a výslovnosti. Nemalou roli hrají i dědičné faktory(opoždění vývoj řeči u rodičů) nebo přiměřená stimulace dítěte.

Kdy je tedy dobré vyhledat klinického logopeda?

1-3 roky

 • rozštěpové vady (problémy s polykáním, sáním, žvýkáním, kousáním)
 • sluchově postižené dítě( nereaguje na zvukové podněty, nenapodobuje, neopakuje)
 • zrakově postižené dítě(obtíže se zrakovou nápodobou)
 • dítě s tělesným nebo neurologickým postižením
 • dítě s kombinovanými vadami
 • dítě nenapodobuje zvuky mluvené řeči
 • dítě nerozumí běžným pokynům
 • dítě koktá
 • řeč je nesrozumitelná

V tomto věkovém rozmezí se logoped zaměřuje spíše na rozvoj slovní zásoby a rozvoj motoriky mluvidel. Výslovnost sevětšinou ještě systematicky necvičí, pracujeme spíše s vytvořením vhodných a bezpečných podmínek pro nápodobu a vhodný mluvní vzor.

3 - 4 roky

 • dítě neužívá jednoduché věty (opožděný či narušený vývoj řeči)
 • slovní zásoba obsahuje méně jak 50 slov(opožděný vývoj řeči)
 • dítě používá vlastní hatmatilku
 • řeč není plynulá (koktavost, překotné tempo řeči)
 • dítě nevyslovuje nebo zaměňuje hlásky M, P, B, N, D, T, L, J K, G, H, CH, V F, A, E, I, O, U
 • dítě trvale chybuje v časování a skloňování (neužívá předložky)

V tomto věku už je dítě schopné lépe a ochotněji spolupracovat a i doma procvičovat. Rádo pracuje s obrázkovým materiálem a je ochotné přizpůsobit hru i druhým.

4 - 5 let

 • výrazně je porušena artikulace hlásek typických pro nižší vývojové období
 • koktavost
 • odmítá komunikovat s cizími lidmi
 • opožděný nebo narušený vývoj řeči
 • dítě neužívá slabiky Ď, Ť, Ň, BĚ, PĚ, MĚ, Č, Š, Ž

Čtyřleté a pětileté dítě už většinou dokáže po zácviku rozpoznat nesprávnou výslovnost u druhých, u sebe ještě diferenciace, a proto i korekce vlastní špatné výslovnosti není plně schopno. Významně narůstá slovní zásoba i dovednost vyjádřit vlastní myšlenky. Chápe složitější instrukce, užívá všechny větné druhy.

5 - 6 let

 • vázne výslovnost hlásek z nižších věkových období a hlásek C, S, Z, R, Ř
 • stále přesmykuje či zaměňuje hlásky a slabiky
 • slovní zásoba je nedostačující pro vstup školy ( nevypráví, nerecituje, nepopíše obrázek)
 • úroveň vědomostí je velmi slabá v důsledku nízké stimulace nebo opožděného vývoje řeči

Logopedická náprava se zaměřuje především na nápravu výslovnosti a dolaďování deficitů v obsahové složce řeči v souvislosti s předškolní přípravou. Nedílnou součástí je i rozvoj v oblasti zrakového a sluchového vnímání, jemné motoriky a grafomotoriky, paměti , pozornosti , vizuomotorické koordinace a další kognitivní a percepčně motorické funkce.

DŮLEŽITÉ
Logopedická terapie je záležitost často dlouhodobá, která může trvat několik týdnů , měsíců a u těžších diagnóz i několik let. Za nezbytné považuji přitomnost rodiče. Individuální logopedická péče rozhodně není o mechanickém opakování hlásek, slabik a slov, naopak je komplexní péčí zaměřenou na harmonický rozvoj dětské osobnosti.